Vedtægter for Draken Team Karup

 

 1. maj 2020

Vedtægter, der er gældende dags dato, er skrevet med almindelig sort skrifttype og overstregning.

 

Foreslåede vedtægtsændringer er skrevet i almindelig rød skrifttype og med ”§” tegn.

 

Hvis vedtægtsændringerne vedtages, så vil overstregningerne og den overstregede ordlyd forsvinde.

 

Foreningens navn og adresse er:

 

Draken Team Karup

c/o John Andersen

Kingosvej 30

7470 Karup

 

§1.  Navn og tilhørsforhold:

 

Foreningens navn: Draken Team Karup.

Foreningens hjemsted: Karup, Viborg Kommune.

 

§2. 1. Foreningens formål er:

At danne grundlaget for fortsat vedligeholdelse af to tre af Flyvevåbnets udfasede Draken fly: A-009, AR-113 og AT-158, med den hensigt at holde dem i samme tekniske stand som de havde ved udfasningen. Desuden er det foreningens ambition, at se mindst et af flyene airborne igen.

§3. 2. Foreningens medlemmer:

Personer med interesse for gamle flyvemaskiner samt personer i besiddelse af viden og kunnen, der understøtter foreningens §1. §2.

Medlemskontingent udgør p.t. kr. 200 pr. år.

For at blive medlem af foreningen, skal man tilslutte sig foreningens formål og betale kontingent.

Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

Medlemskab opnås ved henvendelse til bestyrelsen.

§4.  3. Foreningens bestyrelse:

Bestyrelsen der vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling er sammensat på følgende måde:

En formand

En kasserer

En næstformand/materiel ansvarlig

En kasserer

En teknisk ansvarlig

En materiel ansvarlig

En tekniker

En repræsentant for Flyvevåbnet Helikopter Wing Karup

 

Ud over den faste bestyrelse vælges yderligere:

Fire suppleanter

To revisorer bilagskontrollanter

 

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en periode på to år således:

 

Lige år:

Formand, materiel ansvarlig, næstformand/materiel ansvarlig, tekniker og to suppleanter.

 

Ulige år;

Kasserer, teknisk ansvarlig, to suppleanter.

 

Repræsentanten for Flyvevåbnet Helikopter Wing Karup er fast medlem af bestyrelsen.

 

Revisorerne Billagskontrollanter vælges for to år af gangen, en i lige år og en i ulige år.

 

§5.  4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de medlemmer, der forud for generalforsamlingen har betalt deres årskontingent.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.

 

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af referent.

3.      Formandens beretning.

4.      Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab.

5.      Indkomne forslag.

6.      Forslag fra bestyrelsen.

7.      Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.

8.      Valg af billagskontrollanter.

9.      Fastsættelse af årskontingent.

10.   Eventuelt

 

§5.1.  4.1. Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer af Draken Team Karup kan vælges blandt foreningens medlemmer.

 

Som æresmedlem kan vælges en eller flere personer, der gennem en periode har gjort en særlig indsats for foreningen.

 

Bestyrelsen har ansvaret for udvælgelsen af eventuelle kandidater.

 

Kandidaten præsenteres og godkendes på generalforsamlingen.

 

Æresmedlemmer er faste medlemmer så længe foreningen består.

§6.    5. Regnskab.

Foreningens regnskabsår løber fra 1-10 til 30-9.

 

Foreningens regnskab og pengesager økonomi varetages af kassereren.

 

Regnskabet forelægges på generalforsamlingen, revideret og påtegnet af kasserer og revisorer billagskontrollanter.

§7.   6. Tegningsret og hæftelser.

Foreningen forpligtes udelukkende ved underskrifter fra et flertal af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun med den til enhver tid, til foreningen, hørende formue.

 

Der påhviler hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen form for personlig hæftelse.

§8.    7. Godtgørelser.

Alt arbejde der udføres i og for foreningen, udføres vederlagsfrit.

 

I tilfælde af knaphed på ressourcer (menneskelige såvel som tekniske) kan der ydes godtgørelse for udført arbejde, indenfor de økonomiske rammer som lovgivning og foreningens økonomi tillader.

 

Faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsens arbejde dækkes af foreningen.

 

Ekstraordinære transportomkostninger i forbindelse med foreningens virke kan godtgøres.

Alle godtgørelsesspørgsmål afgøres af bestyrelsen, ved stemmelighed her, er formandens stemme afgørende.

§9.    8. Foreningsopløsning.

Opløsning af Draken Team Karup kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen samt punkt vedrørende fordeling af foreningens midler og ejendom.

 

Ved foreningsopløsning overgives eventuelle midler og ejendom til foreninger / organisationer der i al væsentlighed opfylder denne forenings formålsparagraf 1. i henhold til beslutning på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Rev. (Ikke godkendt) 1.maj 2020

Rev. 12. november 1998

Rev. 09. oktober 2010

Rev. 25. oktober 2014