Project Thunderflash Progress Report. Feb. 2004.

Opdateret d. 31-Jan-2016

Tunderflash RF84F.

Project Thunderflash Progress Report.

Februar 2004.

STATUS RAPPORT 2004-1

Håber alle er kommet godt ind i det nye år. Arbejdet med bogen om FR/PR-flighten og ESK729 (FR/PR) skrider planmæssigt frem. I det følgende vil jeg indledningsvist give jer et kort indblik i hvad der er sket det sidste halve år og mod slutningen hvad de næste seks måneder gerne skulle dække.

Forløbne halvår:

En meget stor del af tiden har været anvendt til at kontakte tidligere piloter og bede dem om at bidrage med en eller flere oplevelser. Ca. halvdelen er velvilligt indstillet, og af denne skare kan jeg regne med at et sted mellem 50-75% aflevere noget på skrift. I særdeles Draken piloterne har vist sig svære at overtale. Vedhæftede ”Fordeling af beretninger” giver et ganske godt billede af hvilke år, der er tyndt besat.

Når vi ser på de allerede modtagne eller forventede bidrag er der en kraftig skævvridning i retning af O-sektionen. Beklageligvis er det kun i meget begrænset omfang lykkedes at formå teknikere og fotografer til at skrive deres oplevelser ned. Det er meget beklageligt, da ambitionen var en mere ligelig fordeling af stoffet. Jeg må imidlertid erkende, at min tid ikke rækker til at rejse land og rige rundt for at lave interview og efterfølgende stykke det sammen på papir. Måske er der andre, som kan løfte denne opgave!???

Ole Rossel har indvilliget i at fremstille 5-plans tegninger (forfra, begge sider samt fra oven og neden) af (R)F-84G, RF-84F og RF-35. Han er velkendt for sin kompromisløse holdning til kvalitet, så jeg glæder mig til at se resultatet.

Niels Helmø Larsen har ydet et stort og tidskrævende arbejde med at scanne alle de billeder, jeg mener kan have interesse for projektet. Billedmæssigt er vi ganske godt dækket ind. Dog kunne det være interessant med farvebilleder af (R)F-84G og RF-84F ligesom et enkelt fotografi af en Harvard med fotograf bør findes.

Mogens Bøll er grundet flytning til udlandet sprunget fra opgaven om at beskrive en EO´s hverdag. Lars Hoffmann har i stedet lovet at løfte opgaven.

Jeg har været et par gange på Rigsarkivet samt besøgt Det kongelige Bibliotek en enkelt gang. Formålet har været dels at lede i gamle skrivelser og befalinger relateret til FR/PR-flighten og dels at finde oplysninger om NIS´s escape fra en MiG den 19NOV56.

Den 13DEC havde NØR og jeg er interessant og udbytterigt møde med Val. Eggers. Han kunne bidrage med spændende informationer om perioden medio 1954 – 58. Hele seancen blev optaget på båndoptager. Lister over piloter og PID personel er klar. Arbejder fortsat på en tilsvarende over tekniske ledere. Jeg skønner det ikke muligt at konstruere en dækkende liste over fotografer, fototeknikere og klarmeldere. Med mindre I andre kan klare denne opgave, må vi desværre undvære disse oplysninger. Holdninger og standpunkter hertil?

Kommende halvår:

I.h.t. den tidligere udstukne tidsramme er jeg nu begyndt på selve skrivearbejdet. Indledning, lidt om recce./observation i Danmark, Foto-Spitfire perioden, optakten til dannelsen af FR/PR flighten og de første par år af enhedens virke er nu nedfældet. Det er mit mål at afslutte denne fase inden udgange af juli. SAS har imidlertid stukket en kæp i hjulet og har ”inviteret” til en tvangsomskoling på MD80 medio april. En sådan øvelse plejer at tage 6-7 uger uden alt for megen fritid. Nu får vi se hvor langt timerne rækker.

Jeg agter mig til FHS i løbet af foråret for at gennemgå deres billedarkiv, med speciel fokus det materiale samlingen har arvet fra FTK-E. Det er mit håb at fx DØN har lyst til at deltage, så vi kan diskutere hvad der er relevant for bogen.

DØN har lovet at beskrive arbejdet med at restaurere C-264. Eftersom de to projekter er nært beslægtede vil det være naturligt at behandle emnet som et appendiks.

Jeg har søgt CH FTK om at få min gamle sikkerhedsgodkendelse tilbage. Han har indvilliget, og forhåbentlig er FE færdig med at behandle ansøgningen meget snart. Med den i hånden kan jeg få adgang til FKO´s hovedarkiv. Interessante sager kan så søges nedklassificeret til anvendelse i bogen. Det må påregnes at være ganske tidskrævende så hvor stort et udbytte vi får, kan jeg endnu ikke udtale mig om.

Der skal skaffes flere pilotbidrag. Se på vedhæftede hvor der er huller. De sidste chefindlæg skal ligeledes ”lokkes” ud af restanterne. Fem ud af 13 chefer mangler at aflevere.

ESK729 har gennem mange år holdt øje med WAPA og taget billeder af skibe og fly. Det kunne derfor være interessant at få et billede af en FLV Draken taget af ”den anden side”. Forsvarsattacheen ved vores ambassade i Polen har lovet mig at fremskaffe et sådant fotografi – om muligt med label på.

Helt afhængigt af hvor mange bidrag jeg får i hus, regner jeg med at bogen kommer op på over 120 sider tre spaltet A4. Antallet af billeder bør være mindst et pr. side.

Det er så småt ved at være relevant at interessere sig for selve produktionen. Hvilket trykkeri skal vi vælge? Da den økonomiske side af sagen ligger hos bestyrelsen, vil jeg gerne bede DØN om at overveje dette punkt. Hvis I ikke har kontakter i den branche, kan jeg varmt anbefale Trykcentralen Fyn i Kerteminde. De har stået for trykningen af de to sidste –1½ bøger, og jeg har en formodning om, at ESK727 tillige har en aftale med den om deres bogudgivelse. Lad mig vide hvad I beslutter. Det vil være en god ide at indhente tilbud før industriferien.

M.v.h.
Jørgen 

Opdateret d. 28.1.2004