Referat, Bestyrelsesmøde Støtteforeningen Thunderflash august 2002.

Opdateret d. 31-Jan-2016

REFERAT af Bestyrelsesmøde for
Støtteforeningen for Projekt Thunderflash
Fredag den 9. august 2002 på
FLV's bibliotek, Jonstrup.

Deltagere: DØN, TEN, DAN, NØR samt OL Hans A. Schrøder.
Afbud fra: Val Eggers.

1. Velkomst ved formanden. DØN bød velkommen og takkede OL Hans Schrøder for at stille lokale til rådighed for mødet.

2. Godkendelse af og evt. tilføjelser til dagsordenen. Dagsordenen godkendtes med tilføjelse af pkt. 5. c) Hjemmesiden.

3. Info om renoveringen af C-264 v. DØN. a) Relationer til "smedene". Tingene går stille og roligt. Jørn Schandorf har fin fingerspidsfornemmelse for ikke at presse kollegerne for hårdt.

b) Relationer til FLV, herunder FSN Karup. Der er full support fra FSN med f.eks. "langtids-udlån" af materiel. Brandtjenesten har hjulpet med rensning i form af højtryksspuling af flyet. Smedene "kitter ikke, men nitter". FSN har forsynet smedene med nitter, skruer, møtrikker, m.m. En PC er foræret og installeret. En udfærdigelse af en mangelliste har ikke været helt så stabil, på grund af PC. problemer.

CH FTK fandt flyene på Gedhus museet ganske snavsede og forespurgte SØL, CH FSN Karup, om man kunne gøre noget ved det. SØL gik til Smedene, som satte de to sidste onsdage før ferien af til rensningen. Langtidsmål for C-264: Skal kunne holde i 100 år indendørs. Dette vil kræve som minimum, at den rengøres indvendig og konserveres. 7-8 stk. F-95 Vinten cameras fundet på FSN Ålborg. Det vides ikke, om der er optik med.

c) Relationer til DFM.
Gode relationer til Bo B. Petersen. Den ene vinge transporteres efter sommerferien af FLV til DFM, hvor deres "smede" renoverer den. Materialerne hertil betales af DFM.

4. Info om redigeringen af bog om Fotoflighten/ESK 729 v. medlem af redaktionsudvalget.

a) Synopsis.
Gennemgået. Det anbefales, at Mogens Skyggelund og Hans Schrøder også involveres i "Beskrivelsen af en recce vagt med Draken på Bornholm…."

b) Redaktionsudvalgets størrelse og sammensætning.
Det konstateredes, at redaktionsudvalget består af: Jørgen E. Larsen (formand), Niels Helmø, Bengt Helldén, Hans Schrøder. Bestyrelsen anmodede NØR om at indtræde i udvalget som fast medlem. Redaktionsudvalget har frie hænder til at supplere sig efter behov.

c) Forløb af redigering.
Diverse beretninger er ved at indløbe til udvalget fra enkelte piloter. Der er tilsagn fra PI HOL om et bidrag samt fra SNG J.A. Hansen, der var med som tekniker fra Fotoflightens start. Bogen startes med en kort info om foto-Spitfires i tjeneste før oprettelsen af Foto-flighten. Der er endnu ikke valgt titel til bogen.

d) Forventet oplag.
Formodentlig ca. 400 stk. med break-even ved 200, baseret på formandens skøn og erfaring.

e) Projektets økonomi.
Udvalgets medlemmer skal holdes økonomisk skadesløse. Udvalget arbejder ulønnet. Dækning af udgifter sker over indkommen kontingent til "Støtteforeningen for Projekt Thunderflash" ved henvendelse til kassereren. Der kan evt. blive tale om at sikre forhåndstilsagn om køb og en evt. rabat ved indbetaling før endelig trykning.

f) Skal redigeringen være et "selvstændigt" projekt?
Det blev fastslået, at udgivelse af FR/PR-Esk historie er en del af Støtteforeningens formål på lige fod med restaurering af C-264. Foreningens kommende indtægter dækker således også omkostninger i.f.m. skrivning og udgivelse af bogen.

Det blev ligeledes fastslået, at bogen omfatter hele perioden og alle tre flytyper.
Som arbejdstitel blev foreslået: Projekt Hawkeye.

5. Nyhedsbrev med girokort til tidligere tjenestegørende ved enheden.
a) Adressekartotek.
TEN checker med Niels for en up-date. - TEN og NØR laver udkast til et nyhedsbrev, der udsendes asap og vedlægges et girokort. Kort beskrivelse af projekterne (Fly og bog). E-mail adr. efterlyses hos modtagerne m.h.p. fremtidige udsendelser.

b) Økonomi i forbindelse med udsendelse.
TEN udsender og afholder udgifter til papir og porto, der refunderes af kassereren, når midler er indkommet.

c) Hjemmesiden.
NØR forsyner Kurt Hald med info, herunder mødereferater.

6. Foreningens økonomi v. DAN.
Alle tidligere tjenestegørende samt interesserede opfordres til at henvende sig til deres lokale pengeinstitut om økonomisk støtte til projekterne. (Bog og fly). DAN laver udkast til en standardskrivelse, der kan anvendes af alle. DØN kontakter annoncører i "Vindposen".

7. Re-Union (udsat) v. TEN a) Tid og sted. - Maj 2003 b) Indkaldelse. - v. TEN c) Program: - Besøg i HG 15
- Kort generalforsamling for Støtteforeningen.
- Aktiviteter i eskadrilleområdet.
- Aftenarrangement.

8. Eventuelt.
· NØR er inviteret til Flyhistorisk Forening for at fortælle om flyvning med RF-84F.

· Mødet sluttede på værdig vis med "Various War Stories".

Referent: NØR.

Opdateret d. 24.8.2002