Vedtægter for STØTTEFORENINGEN PROJEKT THUNDERFLASH.Støtteforeningen for Projekt Thunderflash

Opdateret d. 31-Jan-2016

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for
Støtteforeningen for Projekt Thunderflash
afholdt på Danmarks Flyvemuseum den 20. November 2001.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

1. Foreningens navn er "Støtteforeningen for Projekt Thunderflash".

2. Foreningens hjemsted og adresse er den til enhver tid siddende formands bopæls adresse.

§ 2. Formål

Støtteforeningens formål er at arbejde for, at:

1. Et eksemplar af RF-84F Thunderflash bliver klargjort til udstilling på Danmarks Flyvemuseum.

2. En PID (Photo Intelligence Detachment) samt en udstilling om Fotoflightens/Esk 729's virke under den Kolde Krig klargøres til udstilling sammen med oven-nævnte flytype.

3. Fotoflightens/Esk 729's historie skrives og gøres klar til udgivelse i forbindelse med 50-års dagen for oprettelsen af Fotoflighten, den 1. januar 2005.

4. 50-års dagen for enhedens oprettelse fejres på behørig vis.

§ 3. Indsats områder.

Støtteforeningen har til opgave gennem bestyrelsen og diverse ad hoc nedsatte arbejdsgrupper:

a) at etablere gode relationer til relevante instanser i Flyvevåbnet, herunder Flyvevåbnets Historiske Samling.

b) at etablere gode relationer til pensionerede teknikere på Flyvestation Karup.

c) at medvirke til at skabe kontakt til relevante personer og organisationer m.h.t. fremskaffelse af reservedele, udstyr og nødvendige effekter.

d) at etablere gode relationer til Danmarks Flyvemuseum, herunder museets Kontaktudvalg samt Danmarks Flyvemuseums Venner.

e) at sikre koordination mellem de pensionerede teknikere på Flyvestation Karup og teknikerne på Danmarks Flyvemuseum.

f) at opspore og ansøge diverse fonde og sponsorer om midler til projekternes gennemførelse.

g) at etablere kontakt til samt at informere alle personelgrupper, der har gjort tjeneste i hhv. Fotoflighten og Esk 729 FR/PR.

h) at informere om Projekt Thunderflash i pressen og på internettet.

i) at skabe moralsk, økonomisk og teknisk opbakning omkring projekterne.

§ 4. Medlemskab

1. Enhver person, der har gjort tjeneste i Fotoflighten/Esk 729, såvel som enhver person, der er interesseret i realisering af støtteforeningens målsætning, kan optages som medlem. Stemmeret og valgbarhed ved foreningens general-forsamling omfatter kun tidligere tjenestegørende ved Fotoflighten/Esk 729.

2. Ved udmeldelse af foreningen kan der ikke kræves tilbagebetaling af betalt årskontingent.

3. Kontingentrestance medfører ophør af medlemskab.

§ 5. Generalforsamlingen.

1. Generalforsamlingen er støtteforeningens øverste myndighed og har til opgave:

a) at vælge bestyrelsens medlemmer samt suppleanter og revisor.

b) at godkende budget og regnskab samt fastsætte kontingent

c) at godkende vedtægtsændringer.

d) at behandle og godkende indkomne forslag af betydning for foreningen.

2. Indkaldelse til generalforsamlingen meddeles skriftligt eller offentliggøres i diverse publikationer og på relevante hjemmesider senest 1 måned før afholdelse.

3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige år og eventuelt i forbindelse med en re-union. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

a) Valg af dirigent.

b) Formandens beretning.

c) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.

d) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

e) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.

f) Eventuelt.

4. Forslag fra medlemmerne skal være indleveret til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens begyndelse. Til vedtagelse af forslag kræves almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

5. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan finde sted ved valg af bestyrelse m.v. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet og skal afholdes, når mindst en trediedel af medlemmerne ønsker dette. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt snarest belejligt, dog senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse.

§ 6. Støtteforeningens ledelse.

1. Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt yderligere to medlemmer.

2. Bestyrelsen har til opgave at:

a) gennemføre generalforsamlingens beslutninger.

b) sørge for, at foreningens virke sker i overensstemmelse med og under opfyldelse af foreningens formålsparagraf.

c) varetage foreningens økonomi.

d) varetage den daglige kontakt til relevante institutioner og organisationer.

3. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelses-medlemmer er på valg ved den første generalforsamling. De 3 øvrige ved den næste. Genvalg kan finde sted.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter og udpeger de efter forholdene nødvendige arbejdsudvalg.

5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når formanden - eller ved dennes forfald næstformanden - og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6. Bestyrelsen afholder møde så ofte, det findes påkrævet, dog mindst en gang årligt. Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes indtil videre af bestyrelses-medlemmerne privat.

7. Foreningen tegnes i almindelighed af formanden eller i dennes fravær af næst- formanden. Ved dispositioner over foreningens girokonto tegnes foreningen af kassereren.

§ 7. Foreningens økonomi.

1. Foreningens regnskabsperiode går fra 1. januar i ulige år til 1 januar i næste ulige år.

2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens m4. Bestyrelsen kan ikke gældsætte foreningen uden generalforsamlingens god- kendelse i hvert enkelt tilfælde, og større financielle transaktioner kræver underskrift af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. For foreningens forpligtelser overfor trediemand hæfter alene foreningens formue.

5. Kassereren forestår opkrævning af kontingenter og modtagelse af fondsmidler samt betaling af de for foreningen løbende udgifter. Den daglige regnskabs-mæssige registrering (kassebilag og bilagsarkivering) påhviler kassereren sammen med rettidig udarbejdelse af et af foreningens revisor revideret regnskab for perioden siden sidst afholdte generalforsamling. Det påhviler kassereren at udarbejde et forslag til budget til forelæggelse på den ordinære generalforsam-ling.

§ 8. Opløsning af foreningen.

1. Opløsning af foreningen skal godkendes af to på hinanden følgende og lovligt indkaldte generalforsamlinger og vedtages på den sidste generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

2. Eventuel formue ved foreningens opløsning skal anvendes i en eller flere af de institutioner, organisationer eller foreninger, som virker i overensstemmelse med foreningens formål eller som er et resultat af foreningens virke.

3. Den sidste generalforsamling træffer den endelige afgørelse om anbringelse af foreningens eventuelle formue i overensstemmelse med §8, stk. 2.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. november 2001, afholdt på Danmarks Flyvemuseum, Helsingør.

Palle Dønvang 

Dan Fredslund Kjeldsen

Kristen Nørgaard Kristensen
idler og er forpligtiget til at sørge for, at foreningens likvide midler samt evt. formue anbringes sikkert og økonomisk forsvarligt.

3. Det på generalforsamlingen fastsatte årskontingent betales forud og forfalder pr. 1. april.
Opdateret d. 10.12.2001