Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for Støtteforeningen for Projekt Thunderflash

Opdateret d. 31-Jan-2016

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for
Støtteforeningen for Projekt Thunderflash
afholdt på Danmarks Flyvemuseum den 20. November 2001.

a) Konstituering af bestyrelsen

De valgte medlemmer af bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Palle Dønvang (DØN)

Næstformand: Torben Heindahl (TEN)

Sekretær: Kristen Nørgaard Kristensen (NØR)

Kasserer: Dan Fredslund Kjeldsen (DAN)

Teknisk kontaktperson: Jørn Sørensen

DFM kontaktperson: Val Eggers (EGE)

b) Rapport om Projekt Thunderflash v. DØN

Teknikerne er nu på plads i HG 15, hvor 5 mand i 3 dage fra morgen til aften med gaffeltruck og lastvogn har ryddet op. Værktøj og udstyr er bragt over fra teknikernes hidtidige meget begrænsede tilholdssted. Arbejdet på C-264 er påbegyndt. C-264 er nu på jack og rengjort.

Forskellige kompo-nenter er blevet demonteret for et grundigt eftersyn og restaurering. Man er i gang med forkroppen. Cockpittet er demonteret. Man mangler originale instrumenter. To stk. 450 gal tanke er fundet i en anden hangar, men pylons mangler. Et højderor og en halefinne er sikret gennem "Spankuk".

De forbedrede arbejdsforhold forventes at have en positiv indflydelse på tilgangen til tekniker-staben. Der arbejdes på eventuelt at "udlicitere" arbejdet på vingerne til et pensionist tekniker team hhv. på Skrydstrup og på Ålborg.

Der blev givet udtryk for stor anerkendelse af og taknemmelighed over FSN Karups forståelse for vigtigheden af at bevare et af den kolde krigs mest operative fly for fremtiden og således FSN's velvillighed m.h.t. at stille HG 15 til rådighed for projektet og pensionist-teknikrne.

c) Relationerne til DFM

Relationerne til DFM varetages af Val Eggers. Bo Bang Petersen, DFM, nævnte muligheden for eventuelt at kunne udlicitere en del af arbejdet på C-264 til Dansk Flyvehistorisk Forening i Buddinge samt til pensionistforeningen på Værløse. DFM kan eventuelt være behjælpelig med opsporing af manglende reservedele, når en mangelliste er udarbejdet.

Når der ikke kan skaffes originale dele til et fly og der må fremstilles uorginale dele, lader DFM dokumentere, at der er tale om uoriginale dele.

DFM's teknikere tager undertiden på en tur rundt til forskellige fly-historiske arbejdspladser. Det kunne eventuelt komme på tale at tage en tur over til Karup for at bese arbejdet og mulighederne der. d) Etablering af diverse udvalg

Redaktionsudvalg

Det besluttedes at anmode VON om at påtage sig opgaven som formand for et redaktionsudvalg, der har til opgave at beskrive Fotoflightens/ Esk 729 FR/PR's historie. Deadline for udgivelse er 50-årsdagen for oprettelse af Fotoflighten, den 1. januar 2005.

Luftkaptajn Niels Helmø Larsen, Mærsk Air, og OL Hans Schrøder, Flyvevåbnets Bibliotek, der begge har stor erfaring m.h.t. redigering af flyvehistoriske værker, indvilgede i at deltage i et redaktionsudvalg. Udvalget supplerer sig med fornødent mandskab, herunder såvel tidligere fototydere som teknikere. FRO samarbejder i FTK med en tidligere fototyder og har rig adgang til billedmateriale.

Værket forventes højest at kunne afsættes i et antal af 3-500 stk. Der må påregnes en udgift på ca. kr. 100.000 til fremstilling og ca. 300 eksemplarer solgt for at nå break-even. Der må påregnes store vanskeligheder med at finde støtte fra fondsmidler. Diverse muligheder med forsalg med tilbud om reduktion i endelig købspris bør overvejes. Arbejdet med redigering og financiering bør være adskilt.

Medlemshvervning

DAN opretter en girokonto for støtteforeningen. Der udarbejdes og udsendes en informations-skrivelse vedlagt et girokort til potentielle medlemmer med opfordring til at melde sig ind i støtteforeningen.

PID-projekt

Der skal findes tidligere fototydere, der har interesse for at forberede opstilling af en PID- og udstillingsstand, der kan være klar til opstilling sammen med C-264, når denne kommer til DFM.

PR-arbejdet

NØR sørger for oprydning på hjemmesiden i samarbejde med Kurt Hald. Der blev givet udtryk for anerkendelse af Kurt Halds velvillighed m.h.t. at rapportere om Projekt Thunderflash på Team Drakens hjemmeside. Redaktør John Richtendorff, Vindposen, holdes orienteret om projektets fremskriden.

4. Eventuelt

Det konstituerende bestyrelsesmøde afsluttedes kl. 14.00 med en rundvisning på DFM.

Referent: NØR

Opdateret d. 10.12.2001